นิตยา รื่นสุข.

โครงการการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ = Site specific technologies implementation for reducing cost of rice production : รายงานการวิจัย / Site specific technologies implementation for reducing cost of rice production โดย กรมการข้าว ; หัวหน้าโครงการ นิตยา รื่นสุข ; คณะผู้วิจัย สุนิยม ตาปราบ...[และคนอื่นๆ] - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2552. - 222 หน้า : ภาพประกอบ.


ข้าว -- การเพาะปลูก -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
ข้าว -- กระบวนการผลิต -- ไทย.

SB191.ข6 / น635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544