พงษ์เดช วานิชกิตติกูล.

คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / โดย พงษ์เดช วานิชกิตติกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552 - 66 หน้า.

9786167273051


ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT846.5 / .พ25

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)