ถวิลวดี บุรีกุล.

มองประชาธิปไตย : ประสบการณ์จากต่างแดน / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744495105


ประชาธิปไตย.

JC423 / .ถ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544