จันตรี สินศุภฤกษ์.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท จันตรี สินศุภฤกษ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 229 หน้า.

9789742887827


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .จ63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)