การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / World Trade Organisation's government procurement agreement : a study of Thailand's preparation for accession โดย สิริลักษณา คอมันตร์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 396 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.


ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ (ค.ศ. 1994)


การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.


ไทย -- นโยบายการค้า.

KPT2754 / .ก965 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544