สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 31 เล่ม.

ล. 1. หมวดทั่วไป : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2. หมวดทั่วไป : พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ -- ล. 3. หมวดทั่วไป : การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย -- ล. 4. หมวดทั่วไป : คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ /สุจิต บุญบงการ -- ล. 5. หมวดกระบวนการตรากฎหมาย : การตรากฎหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 6. หมวดกระบวนการตรากฎหมาย : กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ -- ล. 7. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาคและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 8. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : สิทธิเสรีภาพใหม่ตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 9. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / ปกรณ์ ปรียากร -- ล. 10. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ -- ล. 11. หมวดการเมืองการปกครอง : รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ล. 12. หมวดการเมืองการปกครอง : วุฒิสภา / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ล. 13. หมวดการเมืองการปกครอง : คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี / วิษณุ เครืองาม -- ล. 14. หมวดการเมืองการปกครอง : ระบบการเลือกตั้ง / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 15. หมวดการเมืองการปกครอง : พรรคการเมือง / สุจิต บุญบงการ -- ล. 16. หมวดการเมืองการปกครอง : การปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย -- ล. 17. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง / ประพันธ์ นัยโกวิท -- ล. 18. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศรีราชา เจริญพานิช -- ล. 19. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / วิชา มหาคุณ -- ล. 20. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 21. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / นพนิธิ สุริยะ -- ล. 22. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / พรรณราย ขันธกิจ -- ล. 23. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : องค์กรอัยการ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ -- ล. 24. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ -- ล. 25. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลยุติธรรมและศาลทหาร / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ล. 26. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลปกครอง / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 27. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน / สุรพล นิติไกรพจน์ -- ล. 28. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม / วิษณุ เครืองาม -- ล. 29. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การตรวจสอบทรัพย์สินและการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- ล. 30. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การถอดถอนออกจากตำแหน่ง /อุดม รัฐอมฤต -- ล. 31. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

9789744494573 (ล. 1) 9789744494580 (ล. 2) 9789744494597 (ล. 3) 9789744494603 (ล. 4) 9789744494610 (ล. 5) 9789744494627 (ล. 6) 9789744494634 (ล. 7) 9789744494641 (ล. 8) 9789744494658 (ล. 9) 9789744494665 (ล. 10) 9789744494672 (ล. 11) 9789744494689 (ล. 12) 9789744494696 (ล. 13) 9789744494702 (ล. 14) 9789744494719 (ล. 15) 9789744494726 (ล. 16) 9789744494733 (ล. 17) 9789744494740 (ล. 18) 9789744494757 (ล. 19) 9789744494764 (ล. 20) 9789744494771 (ล. 21) 9789744494788 (ล. 22) 9789744494795 (ล. 23) 9789744494801 (ล. 24) 9789744494818 (ล. 25) 9789744494825 (ล. 26) 9789744494832 (ล. 27) 9789744494849 (ล. 28) 9789744494856 (ล. 29) 9789744494863 (ล. 30) 9789744494870 (ล. 31)


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม.

KPT2067.3 / .ส662

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)