พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-

หลักชาวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; หลักชีวิต หลักชาวพุทธ / พระไพศาล วิสาโล. - สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2552. - 48 หน้า : ภาพประกอบ.


การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544