ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552 [2009] - 392 หน้า.

9789742887957


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ช622 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544