อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2510-

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว / อัจฉรียา ชูตินันทน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 298 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742888039


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.

KPT4720 / .อ62 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544