ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 168 หน้า.

9789742887940


พยานเอกสาร -- ไทย.

KPT1780 / .ป63 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544