จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 420 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742888105


ซื้อขาย -- ไทย.
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.
การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT874 / .จ63 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544