ถวิลวดี บุรีกุล.

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 149 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744495099


การปกครองท้องถิ่น.
การควบคุมการบริหารองค์การ.

JS78 / .ถ564 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544