ถวิลวดี บุรีกุล.

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย = Civic participation in Thai legislative reform : รายงานการศึกษา / Civic participation in Thai legislative reform โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย. - นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 185 หน้า.


การร่างกฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT2520 / .ถ564 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544