พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.

เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา / โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551. - 79 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์ ; อันดับที่ 58/2551 . - สิ่งพิมพ์ (ศูนย์คุณธรรม) ; อันดับที่ 58/2551. .

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม" วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ.


การศึกษา -- วิจัย -- ไทย.

LB1028.25.ท9 / พ428 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544