หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2551 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักงาน, 2551. - 32 หน้า.


สุขภาพ.
การประชุม -- การวางแผน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544