ปธาน สุวรรณมงคล.

การเมืองท้องถิ่น : การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร / ปธาน สุวรรณมงคล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. - 320 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743009488


การปกครองท้องถิ่น.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS78 / .ป36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544