เล็ก พงษ์สมัครไทย.

เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9 / เล็ก พงษ์สมัครไทย. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552. - 116 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167058085


ราชวงศ์จักรี.

CR4195 / .ล72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544