เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace learning / จัดทำโดย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ; บรรณาธิการ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2552. - 163 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165480178


นักบริหาร -- การฝึกอบรม.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรม.
ความเป็นผู้นำ.
การพัฒนาองค์การ.
การปฏิรูประบบราชการ.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JQ1746.ฮ13ฝ6 / ร83 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544