อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2523-

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องเชื้อชาติกับนโยบายทางการเมืองของพรรคอัมโนในภาวะพหุสังคมของมาเลเซียจากอดีตถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 1946-2007) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / คณะผู้วิจัย อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, สายัณห์ สิทธิโชค. - [ปัตตานี : ม.ป.พ., 2551] - ก-ฌ, 124 แผ่น.

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


พรรคองค์การสหมลายาแห่งชาติ.


มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์.


มาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1062.ก98อ22 / อ462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544