สมชัย วรานุกูลรักษ์.

การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ การอบรมความรู้ทางวิชาการ / [วีดิทัศน์] : จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร สมชัย วรานุกูลรักษ์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2549. - 5 ซีดี-รอม ใน 3 ตลับ (5 ชั่วโมง, 3 นาที, 26 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. 2 ตลับ (4 ชั่วโมง, 41 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.ถ่ายทำโดย ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายทำโดย ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันที่ 25 กันยายน 2549 ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


การบริหารองค์ความรู้.
องค์กรเรียนรู้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544