แคทธีรยา ธัญญะประเสริฐ.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของผลิตภาพและประเภทของนวัตกรรม : กรณีศึกษาภาคการผลิตของประเทศไทย / Relationship between productivity growth and types of innovation : evidence from Thailand manufacturing firms โดย แคทธีรยา ธัญญะประเสริฐ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 8, 113 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย.
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม -- ไทย.

T173.8 / .ค733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544