เอื้อน ขุนแก้ว.

คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2553. - 269 หน้า.

9786169006268


วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1728 / .อ83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544