วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2512-

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research / Applied statistics for social science research วาโร เพ็งสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553. - 410 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167068060


สถิติ.
สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.

HA29.5 / .ว628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544