ศรณัฐ เกิดสุนทร, 2524-

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการน้ำเสียจากโรงพยาบาล / Legal measures for the control and management of waste water from hospitals โดย ร้อยโทศรณัฐ เกิดสุนทร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 10, 122 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


การกำจัดของเสีย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
โรงพยาบาล -- การกำจัดของเสีย.

KPT3131 / .ศ436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544