ธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ, 2523-

ปัญหาในการเปรียบเทียบคดี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับกฎหมายอื่น / Problems of settlement the case out of court by the official : comparative study between the criminal procedure code and others law โดย ธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 8, 109 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
โทษปรับ -- ไทย.

KPT3878 / .ธ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544