มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492-

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. - 31 หน้า. - ชุดความรู้วิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย . - ชุดความรู้วิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย. .


นโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544