การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = The study on the potential of organic vegetable production and how to make a model for bridging between producer and marketing : รายงานการวิจัย / Study on the potential of organic vegetable production and how to make a model for bridging between producer and marketing โดย สถาพร ซ้อนสุข ... [และคนอื่นๆ] - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009] - ก-ญ, 186, [3] แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550.


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

S605.5 / .ก645 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544