สุริยา ปานแป้น, 2520-

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. - 343 หน้า.

9789742888251


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ส744 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544