บุญศักดิ์ แสงระวี.

หนทางสร้างชาติของจีนใหม่ / บุญศักดิ์ แสงระวี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553. - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161400293


สังคมนิยม -- จีน.


จีน -- การเมืองและการปกครอง.

จีนศึกษา

JQ1510 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544