ประทีป ล้วนศรีติสกุล, 2527-

การกระทำฝ่ายเดียวของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณี คำมั่นฝ่ายเดียวของรัฐ / Unilateral acts of states of international law : study in the case of unilateral promise of states โดย ประทีป ล้วนศรีติสกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 9, 199 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ.


การกระทำฝ่ายเดียว (กฎหมายระหว่างประเทศ)

KZ3410 / .ป463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544