ปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน : สรุปผลการศึกษา / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551. - 18 หน้า.

จัดเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทในวาระที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับรองให้เป็นปราชญ์และกวี (Scholar and Poet) ในวาระครบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พ.ศ. 2551.


ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544