สิริเกล้า สังขพันธ์, 2524-

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Economic factors influencing retreat center attendance : a case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage โดย สิริเกล้า สังขพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 10, 123 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.


พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
พุทธศาสนิกชน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
พุทธศาสนา -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

BQ162.ท92ก4 / ส646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544