พีรญา ตั้งตระกูล, 2523-

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองน้ำใต้ดินจากการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม / Legal measures on protecting the subsurface water from the fertilizer contamination of agriculture โดย พีรญา ตั้งตระกูล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 9, 104 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


น้ำใต้ดิน -- มลพิษ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สารเคมีทางการเกษตร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.

KPT3131 / .พ642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544