กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์, 2528-

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบหุ้นส่วนทวิภาค (PPPs) ที่ปรากฏในประเทศไทย / Legal problems on public-private partnerships in Thailand โดย กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 17, 241 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.


การร่วมค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สัมปทาน -- ไทย.
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- ไทย.

KPT3223 / .ก945

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544