อัญญา ขันธวิทย์.

การระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุน / อัญญา ขันธวิทย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - ก-ง, 54 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744664693


การวิเคราะห์การลงทุน -- ไทย.
อัตราผลตอบแทน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544