อาวุธ วิเชียรฉาย, 2506-

การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / Judicial control by administrative courts of legality of supervision of local government organisations โดย อาวุธ วิเชียรฉาย. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 9, 191 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.


การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2790 / .อ627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544