การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างองค์ความรู้ : กุญแจการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสู่ศตวรรษหน้า : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการเวทีความคิดเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2542 ณ ห้องบรรยาย 2 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา / จัดโดย สถาบันกฎหมายอาญา ร่วมกับ เนติบัณฑิตยสภา. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันกฎหมายอาญา, 2542. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1572 / .ก93 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544