รัตนะ สำราญล้ำ, 2525-

ทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 / Worker attitudes toward ratification of conventions no. 87 and no. 98 โดย รัตนะ สำราญล้ำ. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 10, 128 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.


เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม -- ไทย.
สหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การเจรจาต่อรองร่วม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ลูกจ้าง -- ไทย -- ทัศนคติ.

KPT2483 / .ร633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544