รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง / สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม, [2552?] - 364 หน้า.


สำนักงานศาลยุติธรรม--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528 / .ร54 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544