ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, 2439-2511.

กฎหมายว่าด้วยสัญญา. - พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511. - 68 หน้า.

ศพ พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2511.

ก. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมาย -- ข. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยสัญญา -- ค. ความสามารถของคู่สัญญา -- ง. บุคคลธรรมดา -- จ. นิติบุคคล -- ฉ. ความตกลงของคู่สัญญาต้องเป็นความตกลงที่แท้จริง -- ช. ความเข้าใจผิดหรือหลงผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ -- ซ. ความสำคัญผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโฆฆียะ -- ญ. วัตถุที่ประสงค์ของสัญญา -- ด. อากรแสตม์ป -- ต. อายุความ.


ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, 2439-2511.
ฮุนตระกูล (นาม)


สัญญา -- ไทย.

HF1382.6.ส6 / ศ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544