ศุภวัลย์ พลายน้อย.

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / ศุภวัลย์ พลายน้อย, อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ ; เนาวรัตน์ พลายน้อย บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2549. - 111 หน้า : ภาพประกอบ.

9741105975


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- นครปฐม -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

JQ1745.ก55น4 / ศ75 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544