พจน์ ปุษปาคม.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด. - พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515. - 557 หน้า.


ละเมิด -- ไทย.

HF1382.6.ล5พ2 / 2515

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544