พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ, 2526-

การวัดภาวการณ์พึ่งพาตนเอง (self-reliance) ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร / Measure of self-reliance of the elderly : a case study of members of Bangkok Elderly Federation โดย พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 7, 131 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.


ความเชื่อมั่นในตนเองในผู้สูงอายุ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
ผู้สูงอายุ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

BF724.85.พ6 / พ464 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544