แก้ววิเศษ ธรรมวงสา, 2504-

การจัดการการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / Management of farmer to farmer learning center : a case study of Song Salung Natural Farming Center, Klaeng District, Rayong Province โดย แก้ววิเศษ ธรรมวงสา. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 9, 111 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.


ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (ระยอง)


เกษตรกรรมทางเลือก -- ไทย -- ระยอง.
เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- ระยอง.
เกษตรกร -- การฝึกอบรม -- ไทย -- ระยอง.

S471.ท92ร7 / ก855

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544