มันทนา บัววัฒนา.

การประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ภาคกลางตะวันตก = The evaluation of the strength of healthy city development, west central region, Thailand / Evaluation of the strength of healthy city development, West Central Region, Thailand คณะผู้วิจัย มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์, จินตนา ชุณหมุกดา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2552. - ก-ญ, 137 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161100780


การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย (ภาคกลาง) -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

HT178.ท92ก22 / ม63 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544