มานิตย์ จุมปา.

ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. - 113 หน้า.

9789740326762


การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3105 / .ม643 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544