ตัวอย่างคดีนักการเมือง : ภาคปฏิบัติในศาล / คดีนักการเมือง คดี : การเมือง : รวมคำพิพากษา พ.ศ.2512 ถึงปัจจุบัน รวบรวมโดย สุริยา พงษ์สุริยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2553. - 14, 387 หน้า.

9789745208186


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.
นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT4516 / .ต655

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)