สุภกิจ เจริญเวช, 2528-

การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร / Assistance from the national budget in accordance with the Compensation and Expense to Injured Persons and the Accused in Criminal Cases Act B.E. 2544 : a case study of crime victims in the Bangkok area โดย สุภกิจ เจริญเวช. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 13, 152 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)


ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
การชดใช้ค่าเสียหาย -- ไทย.
เหยื่ออาชญากรรม -- บริการ -- ไทย.

KPT4767 / .ส742

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544