ดาราพร ถิระวัฒน์.

โครงการ "การศึกษากฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาในต่างประเทศ" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / การศึกษากฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาในต่างประเทศ โดย ดาราพร ถิระวัฒน์, สุดา วิศรุตพิชญ์, ไพศาล ลิ้มสถิตย์. - ฉบับปรับปรุง. - [กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา], 2553. - 129, [48] หน้า : ภาพประกอบ.

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.


ยา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
อุตสาหกรรมยา -- มาตรฐาน.
จรรยาบรรณทางเภสัชกรรม.

K3636 / .ด646 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544