พิพัฒน์ นนทนาธรณ์.

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน = Corporate social responsibility management : creating sustainable competitive advantage : ปฐมบท / Corporate social responsibility management : creating sustainable competitive advantage CSR Corporate social responsibility management CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : ปฐมบท พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2553. - ก-ฒ, 404 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167381220


ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HD60 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544